Crystallography Open Database

Result: there are 11316 entries in the selection

Switch to the old layout of the page

Download all results as: list of COD numbers | list of CIF URLs | data in CSV format

We are unable to provide that many records as a single archive.
You can instead download the entire COD archive as a single .zip, .tgz or .txz archive.

Searching year of publication is 2022

Left arrow Left arrow First | Left arrow Previous 20 | of 566 | Next 20 Blue right arrow | Last Blue right arrow Blue right arrow | Display 5 20 50 100 200 300 500 1000 entries per page

COD ID Blue down arrow Links Formula Up arrow Space group Up arrow Cell parameters Cell volume Up arrow Bibliography
8107335 CIFC22 H10 F4 I2 N4P 1 21/c 19.794; 5.3497; 20.5119
90; 101.673; 90
1052.49Wang, Yan; Xu, Shun
Bifurcated halogen bonds in the crystal structure of 2,2′-bi(1,8-naphthyridine)—1,4-diiodotetrafluorobenzene (1/1), C22H10F4I2N4
Zeitschrift für Kristallographie - New Crystal Structures, 2022, 237, 1207-1209
8107334 CIFC14 H18 N2 O6P -17.4922; 8.3435; 12.1563
75.207; 81.618; 78.579
716.53Zhou, Qiang; Ou, Guang-Chuan
Crystal structure of 1,4,8,11-tetraazacyclotetradecane-1,8-diium bis(3,5-dicarboxybenzoate), C28H36N4O12
Zeitschrift für Kristallographie - New Crystal Structures, 2022, 237, 1205-1206
8107333 CIFC33 H31 Br N4 O3P 1 21/c 19.3451; 17.3057; 18.4402
90; 98.447; 90
2949.9Xiao, Zhenxiu; Wu, Li; Su, Yizi; Jiang, Wujiu
The crystal structure of (E)-2-((5-bromo-2-hydroxybenzylidene)amino)-3′,6′-bis(ethylamino)-2′, 7′-dimethylspiro[isoindoline-1,9′-xanthen]-3-one, C33H31BrN4O3
Zeitschrift für Kristallographie - New Crystal Structures, 2022, 237, 1197-1199
8107332 CIFC10 H11 N5 O2P c a 2122.6173; 4.873; 9.9921
90; 90; 90
1101.27Nie, Jing; Jiahui, Mou; Wenxiang, Wang
The crystal structure of 1-methyl-N-(1-methyl-1H-imidazole-2-carbonyl)-1H-imidazole-2-carboxamide, C10H11N5O2
Zeitschrift für Kristallographie - New Crystal Structures, 2022, 237, 1195-1196
8107331 CIFC26 H21 N O5 SP 1 21/c 17.623; 25.617; 11.775
90; 100.073; 90
2264Zhang, Zhenguo; Yuan, Changchun; Xun, Miao-Miao; Fu, Kai
Crystal structure of 2-hydroxy-1-tosylindolin-3-yl- 2-naphthoate, C26H21N1S1O5
Zeitschrift für Kristallographie - New Crystal Structures, 2022, 237, 1193-1194
8107330 CIFC21 H16 O4P 1 21/n 113.531; 8.39; 14.288
90; 95.322; 90
1615.1Shin, Soon Young; Ahn, Seunghyun; Koh, Dongsoo
The crystal structure of (Z)-2-(2,3-dimethoxybenzylidene)naphtho[1,2-b]furan-3(2H)-one, C21H16O4
Zeitschrift für Kristallographie - New Crystal Structures, 2022, 237, 1189-1191
8107329 CIFC26 H31 Br N2 O3P 21 21 2111.01; 13.227; 16.458
90; 90; 90
2397Zhen, Chen; Yanwen, Sun; Yingying, Meng
The crystal structure of tert-butyl 2-(4-(12-bromo [2.2]paracyclophanyl)carbamoyl)pyrrolidine-1-carboxylate, C26H31BrN2O3
Zeitschrift für Kristallographie - New Crystal Structures, 2022, 237, 1185-1187
8107328 CIFC24 H16 Br2 Co N4 O4P 1 21/c 111.1134; 16.1731; 13.7057
90; 105.363; 90
2375.41Sokol, Vesna; Brajica, Lara; Mišura, Ozana; Đaković, Marijana; Paut, Andrea; Prkić, Ante; Kukovec, Boris-Marko
The double polymeric chain of catena-poly[(μ2-6-bromopyridine-3-carboxylato-κ2 O,O′) (6-bromopyridine-3-carboxylato-κ2 O,O′) (μ2-1,2-bis(4-pyridyl)ethylene-κ2 N:N′)cobalt(II)], C24H16CoBr2N4O4
Zeitschrift für Kristallographie - New Crystal Structures, 2022, 237, 1181-1183
8107327 CIFC38 H38 Cl2 N2 P2 RuP 1 21/c 110.8827; 30.6226; 20.2089
90; 93.856; 90
6719.5Ndlangamandla, Nqobile G.; Clayton, Hadley S.
The crystal structure of trans-dichlorido-(ethylenediamine-κ 2 N,N′)-bis(triphenylphosphine-κ 1 P)ruthenium(II), C38H38Cl2N2P2Ru
Zeitschrift für Kristallographie - New Crystal Structures, 2022, 237, 1175-1179
8107326 CIFC20 H14 O3P -18.3085; 8.3918; 12.1359
91.691; 107.708; 113.607
727.42Shin, Soon Young; Lee, Ha-Jin; Sung, Jiha; Koh, Dongsoo
The crystal structure of 2-(4-methoxynaphthalen-1-yl)-4H-chromen-4-one, C20H14O3
Zeitschrift für Kristallographie - New Crystal Structures, 2022, 237, 1171-1173
8107325 CIFC39 H45 N5 O3P 1 21/n 111.8558; 12.1159; 24.014
90; 94.812; 90
3437.3Zhou, Ji; Yuan, Shuhao; Yan, Shiyu; Tang, Qingyuan; Mao, Han; He, Qian; Cui, Ying
The crystal structure of (E)-3′,6′-bis(diethylamino)-2-((5-(diethylamino)-2-hydroxybenzylidene)amino)spiro[isoindoline-1,9′-xanthen]-3-one, C39H45N5O3
Zeitschrift für Kristallographie - New Crystal Structures, 2022, 237, 1167-1170
8107324 CIFC11 H11 Cl O2 SP 21 21 215.7516; 7.4097; 27.461
90; 90; 90
1170.3Yuan, Fei; Guo, Ya-Fei; Ma, Jun-Ying; Guo, Ke-Wen; Xu, Zhi-Cong
Crystal structure of (E)-3-((4-chlorophenyl)thio)-4-hydroxypent-3-en-2-one, C11H11ClO2S
Zeitschrift für Kristallographie - New Crystal Structures, 2022, 237, 1163-1165
8107323 CIFC15 H15 Fe2 N O10 SP 21 21 2110.801; 13.24; 15.545
90; 90; 90
2223Xia, Yu-Pei
Crystal structure of bis(tricarbonyl)-{(S)-(tert-butoxycarbonyl)(1-methoxy-1-oxo-3-sulfido-k2 S:S′-propan-2-yl)amido-k2N:N′}diiron(I) (Fe—Fe), C15H15Fe2NO10S
Zeitschrift für Kristallographie - New Crystal Structures, 2022, 237, 1161-1162
8107322 CIFC18 H20 N6 O8 ZnP -16.183; 7.0301; 12.1369
80.665; 87.976; 72.051
495.17Du, Yu-Chang; Li, Yan; Xiong, Chen; Li, Bin; Wei, Hao
Crystal structure of tetraaqua-bis[4-(1H-1,2,4-triazol-1-yl)benzoato-κ1 N]zinc(II), C18H20ZnN6O8
Zeitschrift für Kristallographie - New Crystal Structures, 2022, 237, 1159-1160
8107321 CIFC14 H24 Br2 N4 S2P -18.1005; 9.8627; 12.5984
78.038; 84.829; 73.203
942.16Eigner, Václav
The crystal structure of 2,2′-(1,2-phenylenebis(methylene))bis(1,3-dimethylisothiouronium) bromide, C14H24Br2N4S2
Zeitschrift für Kristallographie - New Crystal Structures, 2022, 237, 1155-1157
8107320 CIFC19 H18 N4 OP 1 21/c 19.7995; 10.0627; 32.49
90; 96.18; 90
3185.2Jing, Pan; Yin, Yue-Hong; Zong, Hai-Tao
Crystal structure of (E)-N-(4-morpholinophenyl)-1-(quinoxalin-2-yl)methanimine, C19H18N4O
Zeitschrift für Kristallographie - New Crystal Structures, 2022, 237, 1151-1153
8107319 CIFLa0.12 Mg Sb0.04P 63/m m c10.3895; 10.3895; 10.2547
90; 90; 120
958.61Nytka, Vitalii; Kordan, Vasyl; Pavlyuk, Volodymyr
La3.65Mg30Sb1.07 as a disordered derivative of Th2Ni17-type structure
Zeitschrift für Kristallographie - New Crystal Structures, 2022, 237, 1147-1149
8107318 CIFC22 H28 O SP 1 21/n 16.7729; 17.3973; 16.6277
90; 92.38; 90
1957.55Bai, Xiaofan; Zhang, Ziwen; Guo, Wei; Zhang, Yongkang; Zhang, Liqiang; Liu, Huihui; Wu, Haixia; Li, Yong
The crystal structure of 2,6-di-tert-butyl-4-(4-(methylthio)benzylidene)cyclohexa-2,5-dien-1-one, C22H28OS
Zeitschrift für Kristallographie - New Crystal Structures, 2022, 237, 1143-1145
8107317 CIFC20 H12 Cd N2 O5P 1 2/c 18.6308; 10.518; 18.6325
90; 102.21; 90
1653.17Zhao, Qiang; Chen, Xinyu; Huang, Guang
The crystal structure of catena-poly[(1,10-phenanthroline-κ2 N,N′)-(μ3-2-hydroxybenzene-1,3-dicarboxylato-κ5 O,O′:O″,O‴:O‴)cadmium(II)], C20H12CdN2O5
Zeitschrift für Kristallographie - New Crystal Structures, 2022, 237, 1139-1141
8107316 CIFC20 H19 N3 OP 21 21 215.8776; 7.6503; 36.447
90; 90; 90
1638.9Jin, Kun-Sheng; Wu, Wei-Na
Crystal structure of (E)-N-(4-morpholinophenyl)-1-(quinolin-2-yl)methanimine, C20H19N3O
Zeitschrift für Kristallographie - New Crystal Structures, 2022, 237, 1137-1138

Left arrow Left arrow First | Left arrow Previous 20 | of 566 | Next 20 Blue right arrow | Last Blue right arrow Blue right arrow | Display 5 20 50 100 200 300 500 1000 entries per page

Back to the search form
Your own data is not in the COD? Deposit it, thanks!